template="back2health";

Regulamin Back2health

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak


I. Postanowienia ogólne
II. Cel, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego. Organizacja i zadania
poszczególnych jednostek zakładu leczniczego
IV. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
V. Zasady prowadzenia oraz opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
VI. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne
VII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak, działa w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
4) Regulaminu Organizacyjnego.
§ 2. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 54/U1, działa
na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; Nr księgi
rejestrowej: 000000248602, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.
§ 3. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Leczniczej, NIP: 6922479600 , REGON: 022520165 .

4. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność leczniczą w zakładzie leczniczym „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak, zwanym dalej „Back2Health”.
§ 5. Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54/U1 Warszawa.

6. Miejscem udzielania świadczenia zdrowotne są pomieszczenia mieszczące się pod adresem: ul. Szczęśliwicka 54/U1 02-353 Warszawa

 

II. CEL, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

7. 1. Celem „Back2Health” jest prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej w zakresie przywracania, poprawiania i zachowania zdrowia Pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Pacjentom niewymagającym opieki stacjonarnej i całodobowej,
2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju:


1) rehabilitacja ambulatoryjna;
2) rehabilitacja medyczna;
3) fizjoterapia;
4) ortopedia;
5) chirurgia ogólna;
6) chirurgia naczyniowa;
7) badania obrazowe: USG
8) dietetyka

3. Świadczenia zdrowotne udzielanie są w szczególności w zakresie:


1) ortopedii
2) wad postawy, skoliozy;
3) chorób nerwowo-mięśniowych;
4) pediatrii;
5) neurologii;
6) geriatrii;


4. Ponadto w placówce:


1) prowadzone są zabiegi z osteopatii;
2) prowadzony jest kinesiotaping;
3) medyczna akupunktura, suche igłowanie
4) trening medyczny
5) terapia falą uderzeniową
6) masaż

5. Dodatkowo w „Back2Health”:


1) prowadzona jest działalność polegająca na popularyzowaniu zachowań
prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku;
2) wydawane są opinie odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych
fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
3) naucza się Pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności
– w zakresach określonych w ust. 3.
6. Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się na stronie www.back2health.pl
w zakładce „Usługi”

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAKŁADU LECZNICZEGO

8. Strukturę organizacyjną „Back2Health” stanowi jednostka organizacyjna w Warszawie

§ 9. 1.Do zadań jednostki organizacyjnej należą w szczególności:


1) realizacja świadczeń zdrowotnych;
2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań „Back2Health”;
3) prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej;
4) przestrzeganie przepisów RODO;
5) rozpatrywanie spraw Pacjentów;
6) realizacja zadań przypisanych podmiotom leczniczym.


2. W placówce „Back2Health”:


1) przechowywana jest dokumentacja pracownicza;
2) sporządzane są raporty i statystyki, zlecone i wynikające z odrębnych przepisów;
3) opracowywane są projekty odpowiedzi na pisma zewnętrzne, w tym pisma organów administracji publicznej.
§ 10. 1. Zakres czynności Pracowników określa umowa o pracę albo zlecenie oraz wykaz obowiązków.
2. Zakres czynności osób współpracujących określa umowa o współpracę.
3. Pracownicy i osoby współpracujące obowiązane są współdziałać w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego działania i udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

11. W ramach jednostki organizacyjnej Back2Health prowadzony jest monitoring pomieszczenia ogólnodostępnego. Kamera rejestrująca obraz i dźwięk włączana jest w dniach i godzinach przyjmowania oraz zamknięcia jednostki. Zamontowany system nie monitoruje pracowników, osób współpracujących ani Pacjentów w gabinetach i toaletach.
§ 12. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

13. 1. Back2Health organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę, uwzględniając wymogi określone przepisami prawa, w szczególnościw zakresie przestrzegania praw pacjenta, oraz zasady wynikające z procedur i standardów medycznych.
2. Back2Health, Pracownicy i osoby współpracujące zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

14. 1. Jednostka organizacyjna Back2Health otwarta jest w następujących dniach i godzinach:

a) poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00,

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach określonych w ust. 1, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z Rejestracją.

15. 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na pierwszą wizytę za pośrednictwem Rejestracji według kolejności zgłoszenia:


1) osobistego;
2) telefonicznego – dane do kontaktu dostępne są na stronie www.back2health.pl w zakładce „Kontakt”;
3) mailowo pod adresem:  kontakt@back2health.pl

4) przez portal www.znanylekarz.pl


2. W czasie rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane, wymagane art. 25ustawy o prawach pacjenta:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) datę urodzenia,
3) adres miejsca zamieszkania,
4) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.


3. Dodatkowo Pacjent informuje o rodzaju choroby, o ile informacja ta jest niezbędnado wybrania adekwatnego

specjalisty. W przypadku konieczności dokonania zmiany fizjoterapeuty dokonuje tego Rejestracja, zgodnie z przekazanymi zaleceniami.

  1. 16. 1. Kolejna wizyta umawiana jest w Rejestracji.

2. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, Back2Health zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.

17. 1. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego poprzedza
wyrażenie zgody przez Pacjenta, w tym Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat.
2. Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania wszelkich informacji umożliwiających podjęcie świadomej zgody na świadczenie.
3. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Pacjenta.

18. 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych
jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

19. 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji, w szczególności o przeciwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na planowaną terapię. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji terapii.
2. Przed przystąpieniem do terapii Back2Health przeprowadza wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad i badanie z ramienia Back2Health, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.
3. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty.
Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak i metodyki jej prowadzenia.
4. Planując terapię uwzględnia się wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez Pacjenta.

20. 1. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych badań, w tym konieczności przeprowadzania pogłębionej diagnostyki lekarskiej.
2. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem Back2Health badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii.

3. W przypadku odmowy wykonania badania, zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie Back2Health zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prowadzenia Pacjenta.

21. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.

22. Do obowiązków Pacjenta należy:
1) przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego;
2) przestrzeganie zakazów i wytycznych określonych w podmiocie;
3) nie przekraczanie obszarów wydzielonych wyłącznie dla Back2Health, w tym
Rejestracji;
4) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
5) szanowanie mienia Back2Health.


2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.
3. Za zgodą osoby udzielającej świadczenie możliwe jest nagrywanie lub robienie zdjęć przez Pacjenta albo jego opiekuna.


V. ZASADY PROWADZENIA ORAZ OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

23. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę i poufność danych oraz dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych /upoważnionych.

24. Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

25. 1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek Pacjenta w ciągu 7 dni.
2. Back2Health nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.
3. Na wniosek Pacjenta możliwe jest przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

26. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w Back2Health są dla Pacjen

ta odpłatne i nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dostępna jest na stronie
www.back2health.pl w zakładce „Cennik”. Informację na ten temat można też uzyskać w podmiocie leczniczym.
3. Opłata uiszczana jest po wizycie. W przypadku zakupu karnetu opłata uiszczana jest z góry.
4. Opłata za świadczenia możliwa jest gotówką lub karta na Rejestracji albo przelewem – na podstawie wystawionej przez Back2Health faktury.
5. Zwrot środków za opłacone, a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu, faktury VAT lub dowodu wpłaty KP.
6. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty fizjoterapeutyczne, zwrot opłat nie jest możliwy.
7. Wizyta w terminie ponad roku od poprzedniej konsultacji traktowana jest jako ponowna konsultacja w cenie konsultacji u danego terapeuty.

27. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii Back2Health może odmówić wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.

28. 1. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta, a niewykorzystane w trakcie terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta.
2. Pacjent może odwołać wizytę bez żadnych konsekwencji:
a) w dni powszechne – do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym wizytę;
b) w dni poświąteczne – do godziny 10:00 w dniu wizyty.
3. W przypadku nieodwołania wizyty i nie przybycia na umówiony termin, z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Back2Health obciąża Pacjenta opłatą w wysokości 50% opłaty za świadczenie określone zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w § 26 ust. 2, a w przypadku karnetu – Back2Health pobiera opłatę tak, jakby wizyta doszła do skutku.

29. 1. Po wykupieniu karnetu Back2Health może zwrócić środki za wykupione
i niewykorzystane wizyty. Dokonując rozliczenia Back2Health nie uwzględnia zniżek i rabatów, jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu karnetu.
2. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. 1. Skargi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane:
a) ustnie – do kierownika jednostki;
b) pisemnie – na adres określony w § 6;
c) drogą mailową na adres: kontakt@back2health.pl z dopiskiem „SKARGA”.
2. Skargi i zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni i załatwiane są w formie tożsamej, jak złożona skarga (ustnie, pisemnie albo w drodze mailowej), chyba że Pacjent wniesie o odpowiedź w innej formie.

31. Pacjent ma prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy ogólne, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

BACK2HEALTH
ul.Szczęśliwicka 54 lok. U1 
02-353 Warszawa Ochota

GODZ. OTWARCIA:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00

KONTAKT
telefon. +48 506 190 577
e-mail: kontakt@back2health.pl

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok