Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak

I. Postanowienia ogólne

II. Cel, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek zakładu leczniczego

IV. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

V. Zasady prowadzenia oraz opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

VI. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

VII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 1. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak, działa w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 4. Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 54/U1, działa na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; Nr księgi rejestrowej: 000000248602, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.

§ 3. „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Leczniczej, NIP: 6922479600 , REGON: 022520165 .

§ 4. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność leczniczą w zakładzie leczniczym „Back2Health” Krzysztof Krzystyniak, zwanym dalej „Back2Health”.

§ 5. Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54/U1 Warszawa.

§ 6. Miejscem udzielania świadczenia zdrowotne są pomieszczenia mieszczące się pod adresem: ul. Szczęśliwicka 54/U1 02-353 Warszawa

II. Cel, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7. 1. Celem „Back2Health” jest prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej w zakresie przywracania, poprawiania i zachowania zdrowia Pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Pacjentom niewymagającym opieki stacjonarnej i całodobowej.

§ 7. 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju:

 1. rehabilitacja ambulatoryjna;
 2. rehabilitacja medyczna;
 3. fizjoterapia;
 4. ortopedia;
 5. chirurgia ogólna;
 6. chirurgia naczyniowa;
 7. badania obrazowe: USG
 8. dietetyka

§ 7. 3. Świadczenia zdrowotne udzielanie są w szczególności w zakresie:

 1. ortopedii;
 2. wad postawy, skoliozy;
 3. chorób nerwowo-mięśniowych;
 4. pediatrii;
 5. neurologii;
 6. geriatrii;

§ 7. 4. Ponadto w placówce:

 1. prowadzone są zabiegi z osteopatii;
 2. prowadzony jest kinesiotaping;
 3. medyczna akupunktura, suche igłowanie
 4. trening medyczny
 5. terapia falą uderzeniową
 6. masaż

§ 7. 5. Dodatkowo w „Back2Health”:

 1. prowadzona jest działalność polegająca na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku;
 2. wydawane są opinie odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 3. naucza się Pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności
  – w zakresach określonych w ust. 3.

§ 7. 6. Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się na stronie www.back2health.pl w zakładce „Usługi”.

III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek zakładu leczniczego

§ 8. Strukturę organizacyjną „Back2Health” stanowi jednostka organizacyjna w Warszawie

§ 9. 1. Do zadań jednostki organizacyjnej należą w szczególności:

 1. realizacja świadczeń zdrowotnych;

 2. inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań „Back2Health”;

 3. prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej;

 4. przestrzeganie przepisów RODO;

 5. rozpatrywanie spraw Pacjentów;

 6. realizacja zadań przypisanych podmiotom leczniczym.

§ 9. 2. W placówce „Back2Health”:

 1. przechowywana jest dokumentacja pracownicza;
 2. sporządzane są raporty i statystyki, zlecone i wynikające z odrębnych przepisów;
 3. opracowywane są projekty odpowiedzi na pisma zewnętrzne, w tym pisma organów administracji publicznej.

§ 10. 1. Zakres czynności Pracowników określa umowa o pracę albo zlecenie oraz wykaz obowiązków.

§ 10. 2. Zakres czynności osób współpracujących określa umowa o współpracę.

§ 10. 3. Pracownicy i osoby współpracujące obowiązane są współdziałać w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego działania i udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

§ 11. W ramach jednostki organizacyjnej Back2Health prowadzony jest monitoring pomieszczenia ogólnodostępnego. Kamera rejestrująca obraz i dźwięk włączana jest w dniach i godzinach przyjmowania oraz zamknięcia jednostki. Zamontowany system nie monitoruje pracowników, osób współpracujących ani Pacjentów w gabinetach i toaletach.

§ 12. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel.

IV. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 13. 1. Back2Health organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę, uwzględniając wymogi określone przepisami prawa, w szczególności w zakresie przestrzegania praw pacjenta, oraz zasady wynikające z procedur i standardów medycznych.

§ 13. 2. Back2Health, Pracownicy i osoby współpracujące zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 14. 1. Jednostka organizacyjna Back2Health otwarta jest w następujących dniach i godzinach:

 1. poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00,

§ 14. 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach określonych w ust. 1, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z Rejestracją.

§ 15. 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na pierwszą wizytę za pośrednictwem Rejestracji według kolejności zgłoszenia:

 1. osobistego;
 2. telefonicznego – dane do kontaktu dostępne są na stronie www.back2health.pl w zakładce „Kontakt”;
 3. mailowo pod adresem:  kontakt@back2health.pl
 4. przez portal www.znanylekarz.pl

§ 15. 2. W czasie rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane, wymagane art. 25ustawy o prawach pacjenta:

 1. nazwisko i imię (imiona),

 2. datę urodzenia,

 3. adres miejsca zamieszkania,

 4. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 5. w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

§ 15. 3. Dodatkowo Pacjent informuje o rodzaju choroby, o ile informacja ta jest niezbędnado wybrania adekwatnego specjalisty. W przypadku konieczności dokonania zmiany fizjoterapeuty dokonuje tego Rejestracja, zgodnie z przekazanymi zaleceniami.

§ 16. 1. Kolejna wizyta umawiana jest w Rejestracji.

§ 16. 2. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, Back2Health zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.

§ 17. 1. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego poprzedza
wyrażenie zgody przez Pacjenta, w tym Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat.

§ 17. 2. Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania wszelkich informacji umożliwiających podjęcie świadomej zgody na świadczenie.

§ 18. 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

§ 18. 2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

§ 18. 3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 19. 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji, w szczególności o przeciwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na planowaną terapię. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji terapii.

§ 19. 2. Przed przystąpieniem do terapii Back2Health przeprowadza wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad i badanie z ramienia Back2Health, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.

§ 19. 3. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty. Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak i metodyki jej prowadzenia.

§ 19. 4. Planując terapię uwzględnia się wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez Pacjenta.

§ 20. 1. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych badań, w tym konieczności przeprowadzania pogłębionej diagnostyki lekarskiej.

§ 20. 2. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem Back2Health badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii.

§ 20. 3. W przypadku odmowy wykonania badania, zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie Back2Health zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prowadzenia Pacjenta.

§ 21. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.

§ 22. 1. Do obowiązków Pacjenta należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego;

 2. przestrzeganie zakazów i wytycznych określonych w podmiocie;

 3. nie przekraczanie obszarów wydzielonych wyłącznie dla Back2Health, w tym
  Rejestracji;

 4. przestrzeganie zasad higieny osobistej;

 5. szanowanie mienia Back2Health.

§ 22. 2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.

§ 22. 3. Za zgodą osoby udzielającej świadczenie możliwe jest nagrywanie lub robienie zdjęć przez Pacjenta albo jego opiekuna.

V. Zasady prowadzenia oraz opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 23. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę i poufność danych oraz dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych /upoważnionych.

§ 24. Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

§ 25. 1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek Pacjenta w ciągu 7 dni.

§ 25. 2. Back2Health nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.

§ 25. 3. Na wniosek Pacjenta możliwe jest przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

VI. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

§ 26. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w Back2Health są dla Pacjenta odpłatne i nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 26. 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dostępna jest na stronie www.back2health.pl w zakładce „Cennik”. Informację na ten temat można też uzyskać w podmiocie leczniczym.

§ 26. 3. Opłata uiszczana jest po wizycie. W przypadku zakupu karnetu opłata uiszczana jest z góry.

§ 26. 4. Opłata za świadczenia możliwa jest gotówką lub karta na Rejestracji albo przelewem – na podstawie wystawionej przez Back2Health faktury.

§ 26. 5. Zwrot środków za opłacone, a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu, faktury VAT lub dowodu wpłaty KP.

§ 26. 6. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty fizjoterapeutyczne, zwrot opłat nie jest możliwy.

§ 26. 7. Wizyta w terminie ponad roku od poprzedniej konsultacji traktowana jest jako ponowna konsultacja w cenie konsultacji u danego terapeuty.

§ 27. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii Back2Health może odmówić wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.

§ 28. 1. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta, a niewykorzystane w trakcie terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta.

§ 28. 2. Pacjent może odwołać wizytę bez żadnych konsekwencji:

 1. dni powszechne – do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym wizytę;
 2. w dni poświąteczne – do godziny 10:00 w dniu wizyty.

§ 28. 3. W przypadku nieodwołania wizyty i nie przybycia na umówiony termin, z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Back2Health obciąża Pacjenta opłatą w wysokości 50% opłaty za świadczenie określone zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w § 26 ust. 2, a w przypadku karnetu – Back2Health pobiera opłatę tak, jakby wizyta doszła do skutku.

§ 29. 1. Po wykupieniu karnetu Back2Health może zwrócić środki za wykupione
i niewykorzystane wizyty. Dokonując rozliczenia Back2Health nie uwzględnia zniżek i rabatów, jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu karnetu.

§ 29. 2. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni.

VII. Postanowienia końcowe

§ 30. 1. Skargi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane:

 1. ustnie – do kierownika jednostki;
 2. pisemnie – na adres określony w § 6;
 3. drogą mailową na adres: kontakt@back2health.pl z dopiskiem „SKARGA”.

§ 30. 2. Skargi i zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni i załatwiane są w formie tożsamej, jak złożona skarga (ustnie, pisemnie albo w drodze mailowej), chyba że Pacjent wniesie o odpowiedź w innej formie.

§ 31. Pacjent ma prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy ogólne, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.